Projektai

Įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės remti projektai

ltk_logotipas1.jpgklp-miesto_sav.png


Paroda „Veidu į jūrą“/ Jūrinė kultūra ir edukacija

Tapytojų Audriaus Gražio, Miglės Kosinskaitės ir Svajūno Armono paroda sukurta muziejuje, stebint lankytojams,  kviečianti į jūrą pažvelgti menininkų akimis. 


Paroda „Mus jungia jūra“ / Vizualieji menai ir dizainas

Fotomenininkų ir  kūrėjų Gintauto Trimako, Petro Saulėno bei Agnės Jonkutės meninių interpretacijų jūros tema  paroda, skirta Lietuvos jūrų muziejaus 40-čiui. Parodos kuratorius dr. Tomas Pabedinskas.


Tarptautinis forumas/ Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektas

„Mus jungia Baltija“ Tarptautinis Baltijos pakrantėje įsikūrusių jūrų muziejų, akvariumų specialistų forumas padiskutuoti aktualiais klausimais, aptarti ES šalių ir Lietuvos muziejų vystymosi tendencijas, apžvelgti muziejinių tradicijų kaitą bei perspektyvas, pasidalinti inovatyviais veiklos pavyzdžiais.

„Dangės flotilė“/ Kultūros ir meno sklaida

Istorinių laivų paradas Danės upėje Jūros šventės Klaipėdoje metu, laivų tipų bei laivybos tradicijų pristatymas, pramoginiai ir pažintiniai užsiėmimai mažiems ir dideliems. 


Konferencija „Laisvės burės“ / Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra

Konferencija, skirta trijų Lietuvos jachtų žygio per Atlantą - „Lietuvos garbei, tautos vienybei“ 30-mečiui paminėti. 


Leidinys „Lietuvos jūrų muziejaus rinkiniai prabyla. Kriauklės“ / Kultūros ir meno sklaida 

Lietuvos jūrų muziejaus kriauklių rinkinio albumas, parengtas bendradarbiaujant su žymiu šalies jūrų biologu dr. Algirdu Stankevičiumi.


Leidinys „Prezidentas Smetona: laivas ir įgula“ / Kultūros ir meno sklaida

Leidinys pristatyti ir įamžinti pirmojo Nepriklausomos Lietuvos karo laivo įsigijimo ir gyvavimo istoriją, pabrėžti jo  kaip vieno iš valstybingumo simbolių  reikšmę.


„Viskas kinta“ / Kvalifikacijos kėlimas

Muziejininkų  kvalifikacijos tobulinimo projektas siekiant  geresnės projektų ir pokyčių valdymo kokybės bei  muziejaus veiklos organizavimo.


„Muziejinių vertybių, atspindinčių Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją, restauravimas“ / Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai

Siekiant užtikrinti muziejinių vertybių išsaugojimą ir sklaidą, konservuojamos  Lietuvos jūrų muziejaus  Dailės rinkinio graviūros.


„Kultūros vertybių, atspindinčių Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją, įsigijimas“ / Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimas

Muziejinių vertybių į Laivybos istorijos fotografijos bei Daiktų rinkinius įsigijimas, siekiant rinkti ir populiarinti muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją. 

 


Lietuvos jūrų muziejaus įgyvendinami projektai, 2019 metai. 


Projekto pavadinimas: „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus““

esfivp-i-3.jpg

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“
Lietuvos jūrų muziejus kartu su partneriais pradeda įgyvendinti projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004).  Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“. 
Projekto tikslas – modernizuoti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), pritaikant ją naujiems muziejų ir visuomenės poreikiams, duomenų bazių kaupimui,  skaitmeninio turinio apie kultūros paveldo objektus tinkamam atvaizdavimui, prieinamumui ir sklaidai.
Planuojami projekto rezultatai:
1. atnaujinta ir modernizuota Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS);
2. sukurta 10 naujos kartos pažangių el. paslaugų visuomenei;
3. modernizuota LIMIS el. paslauga „E-gidas“; 
4. sustiprinta muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrų (Lietuvos dailės, Lietuvos jūrų, Šiaulių „Aušros“, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų) bei kitų projekto partnerių (Lietuvos liaudies buities muziejaus, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Lietuvių kalbos instituto) materialinė bazė, įsigijus skaitmeninimui ir el. paslaugų teikimui skirtą techninę ir programinę įrangą;
5. LIMIS specialistų kompetencijų tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas; 
6. patobulinta LIMIS integracija su kitomis informacinėmis sistemomis; 
7. plačiam naudojimui suskaitmeninta 63 500 vnt. muziejinių  vertybių, pasiekiamų per elektroninę kultūros paveldo informacinę sistemą (VEPIS),  www.epaveldas.lt ir www.europeana.eu. 
Projekto trukmė 36 mėnesiai (2018-2021 m.). Bendrai Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamam projektui  yra skirta 4 231.542 eurų.


Projekto pavadinimas: „Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“

kuriame-lt-ateiti.jpg

Projekto Nr.: S-01.2.1-LVPA-V-835-01-0008
Projektu siekiama moksliškai ištirti, pagrįsti ir sukurti unikalų produktą – gyvūnų asistuojamos terapijos metodiką, kuri bus integruota į holistinės medicinos konceptą bei gyvūnų gerovės vertinimo metodiką. Projektas prisideda prie kompleksinio sprendinio kūrimo valstybiniu lygiu, kuomet bendradarbiaujant su tarpdisciplininėmis mokslo bendruomenėmis bus ieškoma integratyvių sprendinių, teikiant gyvūnų asistuojamos terapijos paslaugas vaikams ir suaugusiems su nervų sistemos ligomis bei psichikos ir elgesio sutrikimais. Projekto metu bus sukurtos ir aprobuotos delfinų, žirgų ir šunų asistuojamos terapijos metodikos ir terapiniame procese dalyvaujančių gyvūnų gerovės metodikos.
Pagrindinis projekto tikslas -  išplėsti papildomosios ir alternatyviosios medicinos paslaugų paketą Lietuvoje, sukuriant holistinę gyvūnų terapijos abipusio poveikio (žmogui ir asistuojančiam gyvūnui) metodiką.
Projektą įgyvendina Lietuvos jūrų muziejus drauge su Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
Bendra projekto vertė: 895 146,09 EUR
Skirtas finansavimas: 769 878,00 EUR
Projekto pradžia: 2018-05-24
Projekto pabaiga: 2021-04-30

 


Projekto pavadinimas: „Baltic Museums: Love IT!“

bm1.jpgbm2.jpg

Lietuvos jūrų muziejus drauge su partneriais iš Lenkijos, Danijos, Švedijos ir Vokietijos muziejų, turizmo objektų, informacinių technologijų kūrėjų bei tyrimų institucijų susibūrė projekte „Baltic Museums: Love IT!“, kad sukurtų naują IT technologijų produktą tvariam gamtos ir kultūros paveldo turizmo objektų pažinimui ir vystymui.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis įgyvendinant Interreg Pietų Baltijos regiono programos veiklas.

Projekto tikslas – sukurti naują IT technologijų produktą turizmo objektuose – programėlę-turinį, kurią lankytojai galės valdyti savo įrenginiuose (BYOD – bring your own device). Naujasis produktas leis praplėsti, papildyti muziejuose patiriamus lankytojų įspūdžius, pritaikant žaidybines, multimedijos, virtualios realybės technologijas. Vadovaujantis projekto partneris – Šcecino universitetas (Lenkija), partneriai: Štralzundo universitetas (Vokietija), Gdynios akvariumas (Lenkija), Gdynios Experimentariumas (Lenkija), Bornholmo gamtos pažinimo centras (Danija), Malmės muziejus (Švedija), Tarptautinės pramonės plėtros fondas „Netcamp“ (Šcecinas, Lenkija), Suaugusiųju mokymo centras „Business Academy“ (Greiswaldas, Vokietija). Projekto trukmė: 2017–2020 m. Projekto biudžetas: 1.484.375 EUR.


intereg-latvija-lietuva-logo.jpg

Projekto pavadinimas: Sėkminga vaikų ir suaugusių, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, psichologinė ir sensorinė reabilitacija
Projekto Nr.: 336
Akronimas: SUPER

Lietuvos jūrų muziejus drauge su partneriais – VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centru, Latvijos socialinio rūpybos centru „Kuržemė“  bei Liepojos ligonine „Priejūras“ 2019 m. pradeda įgyvendinti projektą „Sėkminga vaikų ir suaugusių, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, psichologinė ir sensorinė reabilitacija“.
Projektas įgyvendinamas pagal Interreg V-A Latvija – Lietuva 2014-2020 programą. Bendra projekto vertė – 651.176,32 EUR, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 553.499.87 EUR. Muziejui numatytas finansavimas sudaro 113.051,70 EUR.   

Šio projekto tikslas – pagerinti psichosocialinės ir sensorinės integracijos reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir efektyvumą Lietuvos ir Latvijos pasienio regione. 
Įgyvendinant projektą bus sukurta nauja sensorinės integracijos metodika ir instrumentas abiems šalims. Siekiant kelti specialistų kvalifikaciją bus suorganizuoti 8 mokymai. Taip pat projektų partnerių įstaigose per dvejus metus bus įrengti multisensorinės integracijos kambariai vaikams ir suaugusiems, įdiegtos inovatyvios reabilitacijos paslaugos, įsigyta naujausia reabilitacijos įranga ir priemonės. Projekto metu apmokyti partnerių institucijų specialistai naujai įrengtuose sensorinės integracijos kambariuose naują metodiką išbandys su 2023 pacientais – vaikais ir suaugusiais, sergančiais psichikos ir elgesio sutrikimo ligomis. Planuojama, kad kasmet šiomis paslaugomis naudosis daugiau nei 2000 pacientų Lietuvoje ir Latvijoje.
Už pateiktą informaciją yra visiškai atsakingas Muziejus ir ši informacija jokiu būdu negali būti naudojama Europos Sąjungos nuomonei reikšti.

www.latlit.eu
www.europa.eu

super.jpg


2019 metų įgyvendinti Lietuvos jūrų muziejaus projektai

2018 metų įgyvendinti Lietuvos jūrų muziejaus projektai

2017 metų įgyvendinti Lietuvos jūrų muziejaus projektai

2016 metų įgyvendinti Lietuvos jūrų muziejaus projektai

2015 metų įgyvendinti Lietuvos jūrų muziejaus projektai

Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinti  tarptautiniai projektai

 

 

Spausdinti
Information updated--- 2019-08-08 06:08

Apsilankyk

Lankytojų aptarnavimo tvarka. Nuolaidos.

DELFINŲ PASIRODYMAS

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems 

7

10

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 4-erių metų, 
senatvės pensininkams, kitos nuolaidos*

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

Suaugusiems 

6

9

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 4-erių metų,
 
senatvės pensininkams, kitos nuolaidos*

3

4.5

 

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems

7

10

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 6-erių metų,
senatvės pensininkams, kitos nuolaidos*

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

Suaugusiems 

6

9

Mokiniams ne iš ES, studentams, vaikams nuo 6-erių metų, 
senatvės pensininkams, kitos nuolaidos*

3

4.5

 

LENGVATOS IR NUOLAIDOS*

1. Asmenys, siekiantys įsigyti Muziejaus lankymo bilietą su nuolaida arba lankytis nemokamai, privalo pateikti Muziejaus kasos darbuotojui dokumentą apie priklausymą atitinkamai grupei, pažymėjime turi matytis aiški asmens nuotrauka ir galiojimo terminas.
2. Atsisakius pateikti atitinkamą dokumentą, nuolaida netaikoma.
 
3. Nuolaidos bilietams į Muziejaus ekspozicijas ir Akvariumą.
 
   3.1. 50 proc. nuolaida bilietui taikoma:
 
mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba mokinio amžių nuo 6–18 m. įrodantis dokumentas;
aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams. Jei neturima pensininko pažymėjimo, muziejaus kasoje ir kontrolėje, pateikiamas amžių nurodantis dokumentas nuo 65- 79 m.;
nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims–politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų Lietuvos Respublikos kaliniams. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas.
 
3.2 Bilietą su nuolaida gali įsigyti organizuotos lankytojų grupės, jei grupėje daugiau nei 15 asmenų, perkančių bilietus.
 
3.3 Nemokamai Jūrų muziejaus ekspozicijose ir Akvariume gali lankytis:
ikimokyklinio amžiaus vaikams iki 5 metų amžiaus ( įskaitant ir penktus metus);
našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai, bei jų grupes lydintys asmenys pagal proporciją 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo), kasoje pateikę statusą įrodančius dokumentus (ant firminio blanko, įstaigos vadovo pasirašytas raštas, su nurodytu atvykstančių skaičiumi, išskiriant vaikus ir lydinčiuosius);
asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, pagal proporciją 1:1 ir neįgalūs vaikai iki 18 m., pagal proporciją 1:1 (vienam neįgaliajam – vienas lydintysis asmuo). Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba dokumentas;
Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį;
Vaikų ir moksleivių grupes lydintiems suaugusiems, laikantis proporcijos 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo);
Gidas, kasoje pateikęs pažymėjimą.
 

4. Nuolaidos į Delfinariumą

4.1. 50 proc. nuolaida bilietui taikoma:
Vaikams nuo 4–erių metų amžiaus;
mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba mokinio amžių įrodantis dokumentas nuo 6-18m.;
aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams. Jei neturima pažymėjimo, Muziejaus kasoje ir kontrolėje, pateikiamas amžių nurodantis dokumentas nuo 65- 79 m.;
 
4.2 Bilietą su nuolaida gali įsigyti organizuotos lankytojų grupės, jei grupėje daugiau nei 15 asmenų, perkančių bilietus.
 
4. 3. Nemokamai Delfinariume gali lankytis:
Vaikai iki 3 metų amžiaus (įskaitant ir trečius metus, nesuteikiant atskiros vietos sėdėti);
našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai, bei jų grupes lydintys asmenys pagal proporciją 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo), kasoje pateikę statusą įrodančius dokumentus (ant firminio blanko, įstaigos vadovo pasirašytas raštas, su nurodytu atvykstančių skaičiumi, išskiriant vaikus ir lydinčiuosius);
asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, pagal proporciją 1:1 ir neįgalūs vaikai iki 18 m., pagal proporciją 1:1(vienam neįgaliajam – vienas lydintysis asmuo). Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba dokumentas;
Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
Vaikų ir moksleivių grupes lydintiems suaugusiems, laikantis proporcijos 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo);
Gidas, kasoje pateikęs pažymėjimą. 
 

5. Nuolaidos į Saulės įlanką:

5.1. Nemokamai gali lankytis:
vaikai iki 3 metų amžiaus (įskaitant ir trečius metus);
našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai, bei jų grupes lydintys asmenys pagal proporciją 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo), kasoje pateikę statusą įrodančius dokumentus (ant firminio blanko, įstaigos vadovo pasirašytas raštas, su nurodytu atvykstančių skaičiumi, išskiriant vaikus ir lydinčiuosius);
asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, pagal proporciją 1:1 ir neįgalūs vaikai iki 18 m., pagal proporciją 1:1 (vienam neįgaliajam – vienas lydintysis asmuo). Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba dokumentas;
Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
Vaikų ir moksleivių grupes lydintiems suaugusiems, laikantis proporcijos 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo);
Gidas, kasoje pateikęs pažymėjimą. 

Fotografavimas ir filmavimas ameniniam naudojimui – nemokamas.

Vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą lengvata, išvažiavusiems iš kurorto į Lietuvos jūrų muziejų ir tą pačią dieną grįžtantiems!

Grįžtant iš Muziejaus į Neringą kontrolės poste pateikite:
1. Alksnynės ar Nidos kontrolės poste įsigytą kasos čekį (ne senesnį kaip 5 dienos)
2. Lietuvos jūrų muziejaus bilietą ir čekį
(bilieto data ir grįžimo data turi sutapti, t.y. sugrįžti atgal į Neringą turite tą pačią dieną, kurią lankėtės Muziejuje)

3. Kortelę, gautą Muziejaus kasose


 

 

 

LIEPA ir RUGPJŪTIS

Nuo antradienio iki sekmadienio

Rugpjūčio 15 d., per Žolines dirbame įprastu grafiku!

DELFINŲ PASIRODYMAI – 11.30, 13.00, 15.00, 16.30

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.30

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 12.15, 14.00, 16.00


RUGSĖJIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.00

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 11.15, 13.30 


SPALIS, LAPKRITIS, GRUODIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


SAUSIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


VASARIS, KOVAS 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


BALANDIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA  – 10.30–18.00


GEGUŽĖ

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.00

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 11.15, 13.30


BIRŽELIS

Nuo antradienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 12.00, 14.00, 16.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.30

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 11.15, 13.00, 15.00

 

 

Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3 LT-93100, Klaipėda

Klaipėdą pasiekite moderniausiais šalies traukiniais
Daugiau informacijos: www.traukiniobilietas.lt ir +370 700 55111

spalvoslg_jurumuziejus_baneris_300x169px-02.jpg


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).

Jeigu važiuojate automobiliu iš Palangos, tuomet iš Kretingos gatvės įvažiuokite į Suominio gatvę (3,4 km). Važiuokite Suominio gatve link Baltijos prospekto (A13 ir E272 kryptimis) į Klaipėdą (26 km). Pasiekę Baltijos prospektą, iš jo sukite į Dubysos gatvę link Smiltynės (Kuršių Nerija) (3,2 km). Kelkitės keltu Naujojoje perkėloje. Persikėlę į Smiltynę, iki Lietuvos jūrų muziejaus važiuokite sekdami nuorodas.

Jeigu iš Palangos važiuojate autobusu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).
Autobusų iš Palangos tvarkaraštis.

© OpenStreetMap contributors
https://www.openstreetmap.org/#map=17/55.71624/21.10274&layers=N

zemelapis.jpg
Koordinatės: 55°43'01.0"N 21°06'02.6"E

Jeigu esate Klaipėdoje, Į Smiltynę iš Senosios perkėlos (Danės g. 1, Klaipėda) ar Naujosios perkėlos (Nemuno g. 8, Klaipėda) galite atvykti keltu. Persikėlus į Smiltynę iš Senosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/traukinuku (atstumas 1,8 km). Persikėlus į Smiltynę iš Naujosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/automobiliu (atstumas 7 km).

trumpasis_nr2_did.png

Informacija apie keltų tvarkaraščius ir kainas – www.keltas.lt. 


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pesčiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pėsčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).


Nuo Senosios perkėlos, Smiltynės pusėje (keliantis pėsčiųjų keltu) iki muziejaus galite atvykti keliais būdais:

  • Pėsčiomis, mėgaujantis Smiltynės gamta.
  • Kursuoja du traukinukai. Paslauga mokama (kaina – 1 Eur., informacija – 867039911).

Transporto priemonių parkavimas prie Lietuvos jūrų muziejaus mokamas nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. – kainos.

Paspaudę nuorodą, nurodykite savo vietą, adresą ir Jums bus parengtas maršrutas kaip atvykti į delfinariumą

situacinis_planas_svetainei.jpg